info@mindmatters.eu | + 31 (6) 29 16 90 50

Mind Matters werkt volgens een vaste werkwijze om constante kwaliteit te garanderen en de kans van slagen van de trajecten te optimaliseren. Die werkwijze kan per traject als volgt worden samengevat.

Kennismaking, intake en plan van aanpak
Na een vrijblijvende kennismaking volgt een intakegesprek, zo mogelijk met René van Lare of Barbara Wesseling Lefering. Op basis van deze intake wordt een schriftelijk plan van aanpak ontwikkeld waarin onder andere zijn opgenomen: de trajectdoelstelling, de probleemstelling (zoals fysieke of mentale problemen), de geplande gefaseerde begeleiding, de kosten en het tijdpad. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de werkgever en de werknemer.

Keuze van de coach
Bij de start van ieder traject wordt de coach geselecteerd die het beste past bij de problematiek en de voorgestelde begeleiding, en verder bij de persoonlijkheid, de achtergrond en de locatie van de klant.

Analysefase
Bij de start van een traject, of soms ook in een later stadium, kunnen een of meer assessments plaats vinden als input voor de analyse, op het gebied van persoonlijke capaciteit, werkvoorkeur of motivatie. In de analysefase ligt het accent vooral op het verkrijgen van inzicht in identiteit, motivatie en ambitie, naast het vaststellen van talent en ervaring. Deze thema’s worden in de tijd geplaatst, d.w.z. in verleden, heden en toekomst, zowel in het privéleven als in het werk. Daarmee wordt een zo breed mogelijke oriëntatie ontwikkeld met het oog op het maken van de juiste keuzes bij de loopbaanontwikkeling.

Terug naar werk
Terug naar werk Conclusies uit de analysefase worden gebruikt voor een effectieve terugkeer in de bestaande werksituatie, of voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt met het oog op een nieuwe baan. Arbeidsmarktbenadering is dan het volgende stadium. In veel trajecten wordt ondersteuning gegeven in de vorm van sollicitatietraining en de ontwikkeling van een effectief CV.

Nazorg
Aan het eind van ieder traject, dus na terugkeer naar werk, vindt een periode van nazorg plaats, waarin de coach contact houdt met de klant en startproblemen bespreekbaar zijn.